Historische Kring Eenrum opgericht 4 oktober 1994

Begun
Activiteiten
1994-2004
Projecten
DVD's te koop
Verhalen
Foto's
Nieuws

NIEUWS

 

De foto- en filmiddag in het Dorpshuis van Pieterburen in november 2017 was een zeer geslaagd evenement. Deze middag werd samen met Rienk Dijkstra (Facebookpagina Pieterburen vrouger) georganiseerd. Een aantal mensen nam foto's mee om te laten digitaliseren.

 

 

 

De foto kijk- en inbrengmiddag in het dorpshuis was een succes. We hebben aanvullingen en reacties op foto's ontvangen. Zo proberen wij onze fotobestanden zo volledig mogelijk te krijgen. Ook boden enkele inwoners (oude) foto's aan om deze vervolgens te laten digitaliseren. Inwoners van Eenrum e.o. , bedankt voor uw medewerking!

 

 

Ontstaansgeschiedenis van het landschap van de omgeving van Eenrum. Het verhaal van dit landschap ligt deels verborgen in de kleibodem. Als we een blik op de bodemkaart werpen zien we een collage van bodemtypen: diverse typen zware kleien en zavelige gronden wisselen elkaar af. Maar ook veel dieper, in de zandbodem onder de klei, zit nog geschiedenis. Zo'n bodemkaart roept veel vragen op en er zijn meer gegevens nodig om het landschap te duiden. De digitale hoogtekaart, oude topografische kaarten en archeologische vondsten kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Het boek hierover is te bestellen bij Wierdenlandschap - Uitgeverij Noordboek | Sterck & DeVreese | HL Books | Bornmeer

Inkijkexemplaar.

 

                           ___

Onthulling straatnaam Vlaspad

Enkele inwoners van Eenrum hadden het idee dat het pad langs de Hunse een naam verdiende. De Historische Kring zag hier wel wat in en nam contact op met de gemeente De Marne. De gemeente heeft bij raadsbesluit besloten hieraan mee te werken, gezien de historische waarde van dit pad naar de voormalige vlasfabriek.

Dit pad is een restant van een vroegere verbinding naar de vlasfabriek.

De fabriek stond in de vorige eeuw aan het "Nei Knoal" (de Baaijemertocht) aan de Mensingeweersterweg, gesticht in 1878 door Pieter Broekema en is vervolgens gedeeltelijk gesloopt in 1932 en volledig gesloopt in 1943. Op de locatie staat nu het aanjaagstation van de waterleidingmaatschappij. De voorzitter van de Historische Kring stond sprak de aanwezigen toe. Daarna trok Henk Staal, inwoner van Eenrum, het linnen doek van het bord en kwam de naam Vlaspad tevoorschijn.

 


 

Straatnaamgeving pad

Enige tijd geleden is het pad langs de begraafplaats, de verbinding tussen De Akkers en de Hereweg, in Eenrum opgeknapt en voorzien van bestrating.Voor zover ons bekend heeft het pad geen naam. In onze bestuursvergadering is de wens uitgesproken het pad van een naam te voorzien.Hierbij is de naam van een geneesheer uit de 19e eeuw naar voren gekomen,namelijk Dr. Arend Folmer.

Folmer vestigde zich in 1858 als huisarts in Eenrum en liet in 1873 een herenhuis bouwen aan de Hereweg 9, een ontwerp van de architect J.F. Scheepers.

Het herenhuis, genaamd “villa ’t Hoogeland” wordt thans bewoond door fysio/manueeltherapeut Hansems. De tuin liet hij ontwerpen door de bekende tuinarchitect Gerrit Vlaskamp.

Naast zijn beroep als huisarts toonde Folmer veel interesse voor de antropologie en archeologie. In de loop van de tijd hield hij zich steeds meer bezig met het bestuderen van schedels, veelal afkomstig uit afgegraven wierden. Hij publiceerde enkele artikelen in tijdschriften. In 1882 verhuisde Folmer naar Rijswijk waar hij in 1915 overleed.

Gezien de vrijwel vergeten naam van deze huisarts lijkt het ons een goed idee als straatnaamgeving de volgende tekst op het bord te plaatsen;

“Dr. Arend Folmerpad, huisarts te Eenrum 1858 – 1882”.

Al in september 2011 hebben wij de gemeente gevraagd hieraan mee te werken, tot nu toe zonder resultaat

 
 

Gerestaureerd schilderij heeft weer een plekje gekregen in Aikeshof

Tot de nalatenschap van mevrouw J.M.Kadijk, gewoond hebbende te Eenrum, Plantsoenstraat 12 en overleden op 3 november 2008, behoorde ondermeer een schilderij van de oud Eenrumer Jan Hendrik Aikes, die leefde van 1790 tot 1846 en woonde aan de Hoogstraat in Eenrum. Aikes was naast huisschilder en organist van de kerk ook een begenadigd schilder. Van de door hem gemaakte schilderijen en schoorsteenmantelstukken zijn diverse
bewaard gebleven. Het gaat om een in 1841 geschilderd keukeninterieur. De erfgenamen waren bereid er aan mee te werken dat het schilderij voor Eenrum bleef behouden door het te schenken aan de Historische Kring te Eenrum, onder voorwaarde dat het een plaats zou krijgen in de recreatiezaal van het seniorencomplex Aikeshof in Eenrum, genoemd naar de heer Aikes.
De officiële overdracht heeft reeds plaats gevonden in november 2009.
Het schilderij bleek echter in zodanige staat te verkeren, dat restauratie dringend gewenst was.
Via Harry van Ham, een kenner op het gebied van schilderijen (schreef op 21 jarige leeftijd een boekje over Aikes) en zelf eigenaar van diverse schilderijen van Aikes werd contact gezocht met restauratieatelier Mösenbacher in Den Haag. De kosten van restauratie waren echter dermate hoog, dat de Historische Kring deze niet  geheel voor haar rekening kon nemen. Reden, waarom niet direct opdracht tot restauratie werd gegeven.
In overleg heeft Hilbrand Bosma  voorgesteld, als bemiddelaar, hiervoor fondsen te benaderen.
Bijdragen werden uiteindelijk gekregen van de Stichting Stimuleringsfonds Eenrum,

de Rabobank Noordenveld West Groningen, Unive Noord Groningen, Stichting Bulthuis en Harry van Ham.
Onlangs is het gerestaureerde schilderij teruggeplaatst in de recreatiezaal van Aikeshof.